Panunumpa ng Watawat ng Pilipinas

Ako ay Pilipino

Buong katapatang nanunumpa

Sa watawat ng Pilipinas

At sa bansang kanyang sinasagisag

Na may dangal, katarungan at kalayaan

Na pinakikilos ng sambayanang

Maka-Diyos

Maka-tao

Makakalikasan at

Makabansa.